FreshPoint uvádí na trh první lednici pro veřejnost. V OC Máj je prémiové jídlo s končícím datem spotřeby, a to za polovinu ceny., více ....

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Zdravá Lednice s.r.o., se sídlem Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO:
05313911, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 261723 (dále
také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.freshpoint.cz
(„webové stránky“) a/nebo našeho zákazníka, který má zájem učinit nákup prostřednictvím lednice
FreshPoint, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany
soukromí. Dále v textu se dozvíte zejména:


1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese
info@freshpoint.cz.


1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění
určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
 Vaše jméno a příjmení;
 Adresa;
 telefonní číslo; nebo
 e-mailová adresa.
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali.
1.2. Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy
potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:
 Vaše jméno a příjmení;
 adresa pro doručení;
 telefonní číslo;
 e-mailová adresa.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.
1.3. Když nám vyplníte dotazník, který se týká spokojeností s našimi službami, můžete být požádáni
o vyplnění určitých osobních údajů, kterými mohou být:
 Vaše jméno a příjmení;
 telefonní číslo;
 e-mailová adresa.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zhodnocení kvality našich služeb a určení nejlepších
postupů ve vztahu k našim zákazníkům.
1.4. V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení,
adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použití při příštím nákupu, abyste je
nemuseli znovu zadávat. Pokud budete chtít získat přístup k historii objednávek pod svým emailem, můžete si k němu nastavit heslo.
1.5. Pakliže na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem,
nebo využíváte zákaznický účet námi zřízený, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o
sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za
účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za
účelem zasílání nabídek našeho zboží.
1.6. Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo
můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás
informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru,
mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení
se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na info@freshpoint.cz.
Vyplníte-li nám po provedeném nákupu dotazník spokojenosti, přiřadíme ho k údajům o Vaší
objednávce a budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování
kvality našich služeb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.
1.7. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely
odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo
neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
1.8. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách www.freshpoint.cz Váš souhlas, budeme Vámi
poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující
účely:
 provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho
partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak
uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní
předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů před jeho odvoláním.
1.9. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě
webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme
soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:
 zapamatování si přihlášeného uživatele;
 uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;
 komfortní funkce webu;
 anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a
 personalizace zobrazování reklam. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné
údaje ve vztahu k účelu zpracování.
1.10. Za účelem ochrany našeho majetku a z bezpečnostních důvodů může být v místě umístění
lednice FreshPoint nainstalován kamerový systém se záznamem, který budou zachycovat dění
v bezprostředním okolí lednice FreshPoint, tj. případně i Vaši osobu. Toto zpracování je
založeno na našem oprávněném zájmu.


2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP
2.1. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše
uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní
údaje mohou být předány:
 externí účetní společnosti;
 externí advokátní kanceláři;
 zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří
jsou našimi obchodními partnery. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že
osobní údaje v podobě kamerových záznamů mohou být mimo jiné předány obchodnímu
partnerovi, se kterým byla uzavřena smlouva související s provozem příslušné lednice
FreshPoint, u které došlo ke krádeži či ztrátě zboží, a to za účelem vyšetření krádeže či
ztráty.


3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou je to nezbytné pro dosažení účelu
jejich zpracování, tj. obvykle po dobu, kdy Vám budeme poskytovat naše služby či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo
zákon o dani z přidané hodnoty.
3.2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a dodání zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z
důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu,
nejdéle však po dobu 12 let.
3.3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme
zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek našeho zboží do
té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný
nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 5 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech
uchováváme ve Vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme,
kromě situace, kdy:
 jste u nás za posledních 6 měsíců nakoupili; nebo
 jste se za posledních 12 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo
 jestliže jste nám udělili souhlas dle bodu 1.8.
3.4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.8., budeme
zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s
příslušnou žádostí na info@freshpoint.cz.
3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších
sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám
můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@freshpoint.cz.


4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 právo na přístup k osobním údajům;
 právo na opravu;
 právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 právo na omezení zpracování údajů;
 právo vznést námitku proti zpracování; a
 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
4.2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
info@freshpoint.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
4.3. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje,
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na
opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda
dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně
případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.
4.4. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme
vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to
ukládá zákonná povinnost.
4.5. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že
tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků.
4.6. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše
osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
4.7. Veškeré změny tohoto dokumentu, které mohou být v budoucnu provedeny, budou
zveřejněny na webových stránkách www.freshpoint.cz. V této souvislosti Vám tedy
doporučujeme, abyste znění tohoto dokumentu pravidelně kontrolovali.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.09.2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení